خدمات مشتریان 84223

بيمه هواپيما


اين شركت در رشته بيمه هواپيما مطابق با استانداردها و كنوانسيون هاي بين المللي پوشش هاي زير را ارائه مي کند:

ـ بيمه بدنه هواپيما”HULL”
ـ بيمه حوادث سرنشين “P.A”
ـ بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث “T.P.l” ويا”T.P.L.L”
ـ بيمه مسئوليت در قبال بار مسافر”Passengers Baggage Liability”