خدمات مشتریان 84223

طرح مساجد


خطرات تحت پوشش: حریق، صاعقه، انفجار و مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل مراجعه کنندگان به مساجد، تکایا و حسینیه ها

مورد بیمه سرمایه موارد بیمه مراکز استان سرمایه موارد بیمه شهری سرمایه موارد بیمه روستایی
ارزش سازه مسجد، تکایای مذهبی، حسینیه، امام زاده و اماکن متبرکه 4,000,000,000 2,800,000,000 1,600,000,000
ارزش اثاثه و لوازم مسجد، تکایای مذهبی، حسینیه، امام زاده و اماکن متبرکه 1,000,000,000 700,000,000 400,000,000
غرامت فوت و نقص عضودر ماه های عادی 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000
غرامت فوت در ماه های حرام 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000
هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه 200,000,000 200,000,000 200,000,000
جمع کل اموال تحت پوشش 5,000,000,000 3,500,000,000 2,000,000,000
حق بیمه کل(با مالیات و عوارض) 1،744،000 1،547،800 1،351،600
*

توضیحات: بیمه گذاران گرامی پس از ثبت نام از طریق این سامانه ، همکاران بیمه معلم ظرف مدت 72 ساعت در خصوص ثبت نهایی و ارسال بیمه نامه با شما تماس خواهند گرفت .

لطفا صبر کنید